skip to Main Content

Herberg Welgelegen, gevestigd aan ’t Boonrak 21, 2235 ED te Valkenburg ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@bestellen.herbergwelgelegen.nl

’t Boonrak 21
2235 ED | Valkenburg ZH
071 889 1817

Persoonsgegevens die wij verwerken

Herberg Welgelegen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens over hen worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestellen.herbergwelgelegen.nl Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Herberg Welgelegen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je betaling
 • Contact opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten

Herberg Welgelegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onder geautomatiseerde verwerking vallen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herberg Welgelegen) tussen zit. Herberg Welgelegen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Herberg Welgelegen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Multivers Online: Bijhouden van de financiële administratie. Binnen dit systeem slaan we de gegevens op die nodig zijn voor facturatie.

Zilliz:
in dit relatiemanagementsysteem slaan wij persoongegevens op van zorgcliënten en contactpersonen. Deze gegevens slaan we op om in contact te treden en gebruiken wij om geleverde zorg te declareren.

Taurus IT:
In dit relatiemanagementsysteem slaan we persoonsgegevens op van relaties waarmee wij direct samenwerken. De gegevens slaan we op om direct in contact te treden in het kader van toekomstige opdrachten, huidige opdrachten en het monitoren van de voortgang van onze relaties.

WordPress:
Wij gebruiken WordPress als CMS (content management system) voor onze website. Wij slaan de gegevens die wij via contactformulieren van je ontvangen op binnen WordPress. Uiteraard is ons WordPress-CMS beveiligd met SSL (encryptie) en hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot ons CMS.

Office365:
Hiermee versturen wij e-mail en delen we documenten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Herberg Welgelegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Potentiële klanten > maximaal 2 jaar > indien een potentiële klant binnen een jaar geen klant wordt, verwijderen wij de gegevens.

Financiële gegevens klanten > 7 jaar > het is wettelijk verplicht om deze data 7 jaar op te slaan.

Werknemer > wij slaan de gegevens op tot maximaal 1 jaar na het uit dienst treden.

Potentiële werknemer > wij slaan de gegevens op tot er een besluit is genomen over het wel of niet in dienst treden.

Overige relaties > tot maximaal 1 jaar na het laatste contact > deze gegevens slaan we op om direct of indirect contact met hen op te nemen indien noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Herberg Welgelegen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Herberg Welgelegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Stichting Herberg Welgelegen -websites. Wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je hun privacybeleid te raadplegen als je er volledig van op de hoogte wil zijn hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Herberg Welgelegen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Herberg Welgelegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar martinnoort@bestellen.herbergwelgelegen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en maximaal binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Herberg Welgelegen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via martinnoort@bestellen.herbergwelgelegen.nl

Back To Top